gm
   

 

 

 

Webbmaster

Leif Nilsson

 

 

Föreningens styrelsen består av:         

 

Arne Larson, ordf

Christine Olofsson. sekr

Eva Dahlqvist, kassör

Gert Bergqvist, v ordf

Inga Nilsson, ledamot

?Folke Göransson, hedersledamot

 

 

Suppleanter:

 

Leif Nilsson

Monica Larsson

 

 

Festkommitte:

 

Vera Larsson

Gullie Glifberg

 

Stödföreningen administreras av:

 

Inga Nilsson

 

Årsmöteshandlingar för 2015 finns att läsa på vårt bildgalleri under albumet "Årsmötet 2015". Klicka på länken:

http://gkalert.gkalert.se/#!home

***

ÅRSMÖTET 2013

Årsmöteshandlingar från 2013 finns tillgängliga i albumet under GALLERIET, klicka på denna länk:

http://gkalert.gkalert.se/#!home

***

                                           

   ÅRSMÖTET 2012

GYMNASTIKKLUBBEN ALERT

 

 

 

 

                           ÅRSMÖTE MED GK ALERT TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER 2012 I STJÄRNHUSEN

 

 

 • Årsmötet förklarades öppnat och 16 medlemmar hälsades välkomna.
 • Frågan om mötets behöriga utlysande, som skett genom skriftlig kallelse till  medlemmarna via ledarna samt annonsering i YA under föreningsnytt, godkändes.
 • Dagordningen, som utlämnades till de närvarande, godkändes.
 • Till ordförande för mötet valdes Arne Larsson och                                                                  
 •      till sekreterare Christine Olofsson
 • Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Inga Nilsson och Stig Sjöstedt.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs och godkändes.
 • Kassörens redovisning för det gångna verksamhetsåret föredrogs och godkändes.
 • Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

 

 • Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat kr 200,00/termin.

 

 • Till ordförande för en tid av 1 år valdes Arne Larsson                                                                             
 • till ledamöter på två år omvaldes Christine Olofsson och Inga Nilsson                                                                                                                                   
 • till suppleanter på ett år omvaldes Monica Larsson och Leif Nilsson                      
 • till festkommittén omvaldes Vera Larsson och Gullie Glifberg                                 
 • till revisorer på ett år omvaldes Thore Wemrell och Gullie Glifberg                         
 • till revisorsuppleant på ett år omvaldes Stig Sjöstedt                                                                                                                                                                
 • till valberedning  på ett år omvaldes  Monica Wemrell, ordförande samt Vera Larsson och Gullie Glifberg.                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Inga inkomna motioner                                                                                                     
 • Övriga frågor. Önskemål om seniorzumba. Styrelsen skall undersöka möjligheten inför nästa hösttermin.
 • Ordförande tackade de närvarande för visat intresse samt avslutade årsmötet. Därefter serverades jultallrik, småvarmt och ris à la Malta, kaffe och kaka.                                                                                                                                                                                                      
 • Vid protokollet                                                   Justeras
 • Christine Olofsson                                             Arne Larsson
 •                                        Justeringsmän:
 • Inga Nilsson                                                       Stig Sjöstedt

                                                             -----------------                

 

 

GYMNASTIKKLUBBEN ALERT

 

                                   VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012            

  

 

Styrelsen för GK ALERT får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten för tiden  2011.07.01 - 2012.06.30, klubbens sjuttiotredje verksamhetsår.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Arne Larsson, ordförande, Gert Bergqvist, vice ordförande, Eva Dahlqvist, kassör, Christine Olofsson, sekreterare, Inga Nilsson ledamot samt Majken Schultz och Folke Göransson, hedersledamöter.

Suppleanter har varit Leif Nilsson och Monica  Larsson.

Revisorer:  Thore Wemrell och Gullie Glifberg med Stig Sjöstedt som suppleant.

Festkommitté: Gullie Glifberg och Vera Larsson.

Valberedning: Monica Wemrell ordförande, Gullie Glifberg, Vera Larsson.

 

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden varav 2 tillsammans med ledarna.

Årsmöte hölls den 29 november i Stjärnhusen.

15  närvarande medlemmar. Sedvanliga årsmöteshandlingar. Mötet avslutades med smörgåstårta, kaffe och kaka.

 

 

 Ledarna

GK Alerts  ledarteam har under året utgjorts av Anita Olsson medelgympa,  Carina Andersson power yoga, Ulla-Stina Olsson mjukgympa, Sandra Lindberg medelgympa med gummiband, Anna-Maria N. Knutsson energigympa, Monica Larsson vattengympa, Gunnel Larsson hjälpledare i vattengympan.

 

 

Kurser och träffar

Sandra Lindberg har varit på Zumbakurs och är nu certifierad zumbaledare.

 

Statistik

Klubben har under verksamhetsåret haft 121 aktiva gymnaster under höstterminen och 112 aktiva under vårterminen. Antalet passiva uppgick till 32. Föregående år var siffran 120 aktiva på höstterminen och 114 på våren samt 31 passiva.

 

 

Höstterminen började vecka 37. Föreningens program bestod av 5 gympapass och ett vattengympapass  per vecka under måndag till torsdag .

Terminen avslutades med julfest ut i det blå som så småningom visade sig vara Rydsgårds Hus där ett frestande julbord stod uppdukat. Långdans och besök av tomten förgyllde kvällen ytterligare.  

.

Vårterminen började vecka 2 med samma tider och lokaler. 

Terminen avslutades med ett nytt ut i det blåarrangemang den 9 maj. Två bussar med runt 70

deltagare hamnade så småningom på Ingelsta Kalkons restaurang. Där serverades   god mat och

dryck. Till kaffet blev det allsång och musikunderhållning.

 

                                                                                                                      

 

Bidrag

Andelarna i Lingvallens Intresseförening har inbringat 9150:-, som oavkortat återgått  till Lingvallen.

 

Alerts Stödförening har haft 83  medlemmar under 2012 och 82 medlemmar 2011.

 Inga Nilsson ansvarar för verksamheten.

 

Avslutning

Fortsatt god ekonomi och många trogna medlemmar gör att vi ser positivt på framtiden.

Ett stort tack till Er alla som varit med under året.

 

Ystad den 20 november 2012

Styrelsen för GK ALERT

 

 

Arne Larsson                      Christine Olofsson              Eva Dahlqvist                     

Ordförande                           Sekreterare                            Kassör

 

                                    --------------------------

 

                                   

 

                                   ---------------------------   

Handlingar från årsmötet 2011

 

                              

GYMNASTIKKLUBBEN ALERT

 

 

ÅRSMÖTE MED GK ALERT TORSDAGEN DEN 29 NOVEMBER 2011 I STJÄRNHUSEN

 

 

 • Årsmötet förklarades öppnat och 15 medlemmar hälsades välkomna.
 •  
 • Frågan om mötets behöriga utlysande, som skett genom skriftlig kallelse
 • till  medlemmarna via ledarna samt annonsering i YA under föreningsnytt, godkändes.
 •  
 • Dagordningen, som utlämnades till de närvarande, godkändes.
 •  
 • Till ordförande för mötet valdes Arne Larsson och                                                                  
 •      till sekreterare Christine Olofsson
 •  
 • Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Leif Nilsson och Gun Sjöstedt.
 •  
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret föredrogs och godkändes.
 •  
 • Kassörens redovisning för det gångna verksamhetsåret föredrogs och godkändes.
 •  
 • Revisorernas berättelse föredrogs och godkändes.
 •  
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tid som revisionen avser.

 

 • Medlemsavgiften fastställdes till oförändrat kr 200,00/termin.

 

 • Till ordförande för en tid av 1 år valdes Arne Larsson                                                                          
 • till ledamöter på två år omvaldes Eva Dahlqvist och Gert Bergqvist                                                                                                                                  
 •  till suppleanter på ett år omvaldes Monica Larsson och Leif Nilsson                     
 •  till festkommittén omvaldes Vera Larsson och Gullie Glifberg                                 
 • till revisorer på ett år omvaldes Thore Wemrell och Gullie Glifberg                        
 •  till revisorsuppleant på ett år omvaldes Stig Sjöstedt                                                                                                                                                               
 •  till valberedning  på ett år omvaldes  Monica Wemrell, ordförande samt Vera Larsson och Gullie Glifberg.                                                                                                                                                                                                                                                                        
 • Inga inkomna motioner                                                                                                     
 • Inga övriga frågor 
 • Ordförande tackade de närvarande för visat intresse samt avslutade årsmötet. Därefter serverades smörgåstårta, kaffe och kaka.                                                                                                                                                                                                                
 • Vid protokollet                                                   Justeras
 •  
 •  
 • Christine Olofsson                                             Arne Larsson

                                  ------------------------------

 

GYMNASTIKKLUBBEN ALERT

 

      VERKSAMHETSBERÄTTELSE

 

Styrelsen för GK ALERT får härmed avgiva följande berättelse över verksamheten för tiden  2010.07.01 - 2011.06.30, klubbens sjuttioandra verksamhetsår.

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Arne Larsson, ordförande, Gert Bergqvist, vice ordförande, Eva Dahlqvist, kassör, Christine Olofsson, sekreterare, Inga Nilsson ledamot samt Majken Schultz och Folke Göransson, hedersledamöter.

Suppleanter har varit Leif Nilsson och Monica  Larsson.

Revisorer:  Thore Wemrell och Gullie Glifberg med Stig Sjöstedt som suppleant.

Festkommitté: Gullie Glifberg och Vera Larsson.

Valberedning: Monica Wemrell ordförande, Gullie Glifberg, Vera Larsson.

 

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden varav 3 tillsammans med ledarna.

Årsmöte hölls den 25 november i Stjärnhusen.

14  närvarande medlemmar. Sedvanliga årsmöteshandlingar. Mötet avslutades med smörgåstårta, kaffe och kaka.

 

 

 Ledarna

GK Alerts  ledarteam har under året utgjorts av Anita Olsson medelgympa,  Carina Andersson power yoga, Ulla-Stina Olsson mjukgympa, Anna-Maria N. Knutsson energigympa, Monica Larsson vattengympa, Gunnel Larsson hjälpledare i vattengympan.

Sandra Lindberg har varit mammaledig under året.   

 

Kurser och träffar

Ulla-Stina har deltagit i gympagruppträning på seniordag på Lingvallen

 

 

Statistik

Klubben har under verksamhetsåret haft 120 aktiva gymnaster under höstterminen och 114 aktiva under vårterminen. Antalet passiva uppgick till 31. Föregående år var siffran 110 aktiva och 34 passiva.

 

 

Höstterminen började vecka 37. Föreningens program bestod av 5 gympapass och ett vattengympapass  per vecka under måndag till torsdag .

Terminen avslutades med julfest på Sjöbo Kaffestuga den 8 december. 68 gymnaster bjöds på god julmat och lotterier med många vinster. Traditionell julklappsutdelning blev det också med hjälp av två snälla tomtar.  

.

Vårterminen började vecka 2 med samma tider och lokaler. 

Terminen avslutades med ett ut i det blåarrangemang den 11 maj. Två bussar med runt 70

deltagare hamnade så småningom i Fredriksberg där en god buffé stod och väntade.

Underhållning med musik och spex framfördes både på och utanför scenen.

  

Årets styrelse- och revisormiddag ut i det blå landade på Svarte Restaurang den 1 juli.

 

 

Anslag och bidrag

I likhet med föregående år blev det inget lokalt aktivitetsstöd  p.g.a. för få gymnaster under 20 år

Andelarna i Lingvallens Intresseförening har inbringat 3100:-, som oavkortat återgått  till Lingvallen.

Föreningen har sponsrat GK Split med kr  82.293:-.

Nya träningströjor till alla våra gymnaster har också köpts in.

 

Alerts Stödförening har haft 82 medlemmar under 2011 och 85 medlemmar 2010.

 Inga Nilsson ansvarar för verksamheten.

 

Avslutning

Fortsatt god ekonomi och många trogna medlemmar gör att vi ser positivt på framtiden.

Ett stort tack till Er alla som varit med under året.

 

Ystad den 29 november 2011

Styrelsen för GK ALERT

 

 

 

Arne Larsson                      Christine Olofsson              Eva Dahlqvist                     

Ordförande                           Sekreterare                            Kassör